Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/649/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/650/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/651/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/653/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/655/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r., w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/656/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 10”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/658/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/659/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/660/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/657/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-24"