Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów [...]

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.