BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/182/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ojcu Stanisławowi Majchrowi SJ.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/183/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/184/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/185/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2016.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/187/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/189/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/190/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/195/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu jednostki budżetowej miasta.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/197/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 54”.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/198/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi „SOLIDUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdrojowa 32, 33 - 300 Nowy Sącz na Uchwałę Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 roku w sprawie ustalenia dla Miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu [...]