Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Aleksandrowi Rybskiemu

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/321/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/322/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2017

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/323/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/324/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/326/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/327/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/328/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/329/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/330/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/331/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza