Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/369/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/370/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/371/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/372/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/373/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/376/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/380/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/382/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/383/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/384/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/385/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/387/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej