Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/411/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/413/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/414/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/416/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2017 roku

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/417/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020"

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/418/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/419/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/420/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Nowym Sączu