Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LIX Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/634/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Zbigniewowi Konieczkowi

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/635/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania Małopolskiemu Parkowi Rekreacji Przestrzennej przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu imienia Daniela Weimera

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/636/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/637/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/638/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/639/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/640/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych [...]

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/641/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/495/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/642/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie "Lokalny Program Osłonowy" dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/643/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/644/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej