Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LX Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/645/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/646/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/647/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/648/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/649/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/650/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/651/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/652/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Nowy Sącz

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli [...]

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/654/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/655/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/656/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/657/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/658/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/659/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/660/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/661/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej