Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXI Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/662/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/663/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/664/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Nowego Sącza dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/665/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/647/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r., w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego"

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/666/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Technikum nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, ul. S. Morawskiego 2

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/667/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/668/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/669/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/670/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 53"

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/671/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/672/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/673/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu