BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VIII kadencja)
Podjęte uchwały

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/206/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Jerzemu Gizie

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/207/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/208/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/209/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/210/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/211/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/212/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu, oraz statutów Żłobków Miejskich

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/213/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/214/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/215/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przekazania petycji

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/216/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/217/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpoznania skargi, dotyczącej wypłacenia odprawy emerytalnej w dniu jej wymagalności

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/218/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina”

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/219/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powierzenia zadań własnych

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/220/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/221/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza