Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VIII kadencja)
Podjęte uchwały

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/222/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Nowego Sącza Samorządowej Karty Praw Rodzin

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/223/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu petycji w terminie

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/224/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/225/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/226/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/227/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 59”

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/228/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/229/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/230/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/231/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/232/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad [...]

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/233/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat