Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/163/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie z

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/164/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/165/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/166/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/343/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Nowy Są

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/167/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: reorganizacji Żłobków Miejskich.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/168/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród pieniężnych dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, zatrudnionych w jednostkach oświatowych .

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/169/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/170/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/171/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/173/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza powstałych - w wyniku budowy, remontu lub adaptacji budynków ...

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/172/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/160/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: Statutu Miasta Nowego Sącza.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/162/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: poręczenia spłaty kredytu.