Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/241/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/234/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/235/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/236/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr II/6/2002 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/238/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/239/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/240/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/242/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: przyjęcia bilansu konsolidacyjnego za rok 2002.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/243/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/244/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/245/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/246/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, ...

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/247/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego : Kanalizacja sanitarna i wodociągowa ...

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/248/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/163/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2003r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent może samodzielnie zaciągnąć

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/249/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu przy ul. Rejtana 18.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/250/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 8 w Nowym Sączu przy ul. Długosza 57.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/251/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XIV/140/2003 w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz planu finansowego określającego ..

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/252/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/268/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 czerwca 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/253/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent Miasta może zaciągnąć zobowiązania w związku z ogłoszeniami przetargów nieograniczonych na dostawy i usługi ...

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/254/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.