Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/591/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/589/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/590/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/592/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/593/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: poręczenia spłaty pożyczki.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/597/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: uchwalenia "Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla miasta Nowego Sącza na lata 2005-2012".

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/595/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/594/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/596/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/598/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2005 w ...

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/599/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za usługi składowania odpadów na składowisku odpadów w Nowym Sączu.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/600/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/601/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: projektu "Małopolski program stypendialny dla studentów, na rok akademicki 2005/2006".

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/602/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy ...

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/603/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej ...

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/604/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/605/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/606/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/607/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem przygotowania ...

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/608/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2005 ...

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/609/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Sączu.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/610/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z ...

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/611/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/612/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian w stałych obwodach głosowania oraz utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, domach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie ...

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/613/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/587/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: wezwania Prezydenta Miasta do zmiany Zarządzenia Nr 202/2005 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 czerwca 2005 r.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/588/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Nowego Sącza.

2005-06-28
Uchwała Nr XLVIII/586/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

2005-06-28
Uchwała Nr XLVIII/585/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie: uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Nowego Sącza".