Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


21 powodów, dla których warto inwestować w Nowym Sączu

 Polish Market

 1. Wielkość miasta – miasto mogące się rozwijać, w którym wzrost liczby mieszkańców nie będzie powodował negatywnych skutków dla jakości życia i środowiska naturalnego;
2. Struktura demograficzna – dobra struktura wiekowa mieszkańców, relatywnie wysoki wskaźnik prężności demograficznej, wysoki odsetek osób w wieku szkolnym i przedszkolnym;
3. Struktura zatrudnienia – wysoki odsetek pracowników sektora usług;
4. Społeczność lokalna – relatywnie wysoki wskaźnik aktywności gospodarczej, wysoki poziom identyfikacji z miastem i jego problemami;
5. Sytuacja polityczna – stabilna władza polityczna w mieście, wyrażona wszystkimi pełnymi kadencjami Zarządu i Rady Miasta;

6. Środowisko naturalne – relatywnie (w porównaniu z ośrodkami miejskimi o podobnym charakterze) dobry stan środowiska naturalnego;
7. Walory turystyczne – miasto posiada liczne walory turystyczne zarówno krajoznawcze, jak i antropogeniczne;
8. Sieć szkolnictwa – Nowy Sącz charakteryzuje się dobrze rozbudowaną i rozwijającą się siecią szkolnictwa średniego, policealnego oraz wyższego zawodowego;
9. Zaplecze rekreacyjno – sportowe – w obrębie miasta funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć obiektów sportowo – rekreacyjnych;
10. Infrastruktura techniczna – podstawowe sieci infrastruktury technicznej można uznać za dobrze rozwinięte zarówno z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, jak i mieszkańców;
11. Położenie miasta – miasto jest zapleczem i centrum administracyjnym regionu;

12. Warunki makroekonomiczne – polityka dezinflacyjna dająca możliwość zaciągania coraz tańszych kredytów, w tym także kredytów inwestycyjnych;
13. Wykorzystywanie członkostwa w UE umożliwiające szersze uczestnictwo w programach operacyjnych (w tym korzystania ze środków pomocowych i know – how) szczególnie w zakresie rozwoju regionalnego, ochrony środowiska, turystyki i edukacji;
14. Rosnąca presja edukacyjna – gwałtowny wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży różnymi formami edukacji, zwłaszcza na poziomie szkolnictwa wyższego;
15. Wzrost liczby studentów umożliwiający przejęcie młodzieży, która bądź to na skutek wysokich kosztów utrzymania, bądź też ograniczonych możliwości dużych ośrodków akademickich nie może w nich studiować;

 

16. Rozwój regionu – rozwój miejscowości turystycznych regionu przede wszystkim Krynicy, Muszyny i Piwnicznej pozwalający na absorpcję części turystów odwiedzających region;
17. Tendencja odwrotu od dużych aglomeracji miejskich – pozwalająca przejąć część starszych, zasobniejszych mieszkańców dużych miast, chcących „jesień życia” spędzić w korzystniejszych społecznie i przyrodniczo warunkach;
18. „Powrót” do zdrowej żywności i aktywnego wypoczynku i turystyki – pozwalający promować szeroko rozumiane (w sensie marketingowym) produkty regionalne;
19. Sfinalizowane jest utworzenie w Nowym Sączu podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego, co oznacza dodatkowe możliwości pomocy publicznej na nowe inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
20. Możliwość skorzystania z kompetentnego i wyspecjalizowanego doradztwa w postaci Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Banku Informacji Inwestycyjnych;
21. Sprzyjająca przedsiębiorczości polityka, prowadzona przez władze Nowego Sącza.
 

Polish Market