Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Wybory Samorządowe
- 21 listopada 2010r.

Ważne informacje dla wyborców

 

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. Nr 170, poz. 1146)

 

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U z 2006 r. Nr 191, poz. 1417 z późn. zm.)
 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Information of the National Electoral Commission on entering into the register of voters citizens of the European Union, who are not citizens of Poland, but willing to participate in elections to commune councils, commune of the Capital City of Warsaw, quarters of the Capital City of Warsaw and in elections of the heads of the commune, mayors and presidents of towns

 

Informacja dla mieszkańców chcących wziąć udział w głosowaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.11.2010 r.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Nowego Sącza dot. warunków głosowania w zbliżających się wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza informuje, że wyborcy, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w dniu 21.11.2010 r. i ewentualnym ponownym głosowaniu w wyborach na terenie miasta Nowego Sącza, muszą być wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez miasto Nowy Sącz.

W rejestrze wyborców Nowego Sącza ujmowani są wyborcy zameldowani na pobyt stały w Nowym Sączu oraz osoby wpisane do tego rejestru na ich pisemny wniosek. W rejestrze wyborców nie figurują osoby, które zostały wpisane do rejestru wyborców innej gminie na swój wniosek lub w skutek zameldowania na pobyt stały w innej gminie oraz osoby pozbawione praw wyborczych.


Wyborcy mogą sprawdzić czy są ujęci w stałym rejestrze wyborców Nowego Sącza składając  wniosek o udostępnienie rejestru wyborców. Od dnia 8 listopada (14 dni przed dniem głosowania) wyborcy mogą sprawdzić także czy są ujęci w spisie wyborców, który będzie przekazany obwodowym komisjom wyborczym. W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie spisu wyborców.


Uwaga! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze/spisie wyborców.

 

Mieszkańcy stale zamieszkujący Nowy Sącz bez zameldowania na pobyt stały, którzy chcą wziąć udział w wyborach powinni przed dniem głosowania dokonać zameldowania na pobyt stały lub złożyć pisemny wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.
Z uwagi na terminy zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie zwlekanie ze złożeniem wniosku.
 
Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki dot. stałego rejestru wyborców i spisu wyborców:
- Stały rejestr
- Karta informacyjna
- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w cz.A – dotyczy obywateli polskich
- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w cz.B – dotyczy pozostałych obywateli UE
- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu:
- Karta informacyjna
- Formularz wniosku


Wyborcy niepełnosprawni, mogą  na swój wniosek  wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 16 listopada 2010 r., zmienić obwód głosowania na wybrany przez siebie obwód głosowania spośród obwodów głosowania,  dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki dot. dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych:
- Karta informacyjna
- Formularz wniosku


Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności chcący udzielić pełnomocnictwa do głosowania innej osobie muszą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania nie później niż do 10. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada 2010 r.

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 25 listopada 2010 r.
 

Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki dot. sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego:
- Karta informacyjna
- Formularz wniosku
- Formularz zgody


Spis stałych obwodów głosowania: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/120000/126201.html

Sprawami dla mieszkańców Nowego Sącza związanymi z rejestrem i spisem wyborców oraz  sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza
ul. Szwedzka 2, I piętro
tel. 18 44 86 673, 18 44 86 677