Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


WYDZIAŁ BUDŻETOWY

Rynek 1 (Ratusz), I piętro - pokoje 12 i 13,

Godziny przyjęć:

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek - piątek: 7:30-15:30

Dyrektor Wydziału Budżetowego - Agnieszka Golańska, telefon: 18 44 86 521

Do zakresu działania Wydziału Budżetowego należy prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, a także opracowanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto dokonywanie zmian w planie budżetu miasta w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał rady i zarządzeń prezydenta. Wydział Budżetowy uruchamia środki z budżetu miasta dla jednostek budżetowych oraz przekazuje środki do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez miasto.

Do zadań Referatu Budżetu Miasta należy:

 1. Sporządzanie projektu rocznego budżetu miasta stosownie do obowiązujących przepisów na podstawie wniosków sporządzanych przez jednostki oraz merytoryczne wydziały Urzędu,
 2. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej miasta i wykazu przedsięwzięć wieloletnich na podstawie informacji pozyskanych z merytorycznych wydziałów Urzędu oraz z jednostek.
 3. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu miasta,
 4. Bieżące analizowanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz przygotowywanie wniosków w zakresie zmian w planie budżetu miasta w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta,
 5. Opracowywanie dla Prezydenta informacji z przebiegu wykonywania budżetu miasta za okres I półrocza danego roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej celem przedłożenia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 6. Opracowywanie dla Prezydenta sprawozdania z częścią opisową z wykonania budżetu miasta za dany rok wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia przez Radę uchwały absolutoryjnej,
 7. Przygotowywanie materiałów finansowych niezbędnych do uruchomienia kredytów lub pożyczek zaciąganych przez miasto.

Pracownicy:

Edyta Szkarłat  tel. 18 44 86 555

Alicja Jasińska tel. 18 44 86 510

Ewelina Lorek tel. 18 44 86 510

Magdalena Jankowicz tel. 18 44 86 577

Beata Tobiasz-Krzak tel. 18 44 86 577

 

Do zadań Referatu Księgowości Organu należy:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej wykonania budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz ustaleniami wynikającymi z obowiązującej polityki rachunkowości,
 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, których podstawę stanowi ewidencja księgowa budżetu,
 3. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu, bilansu skonsolidowanego oraz ustalanie wyniku budżetu miasta
 4. Otwieranie odrębnych rachunków bankowych pod wydzielone zadania w tym np. zadania realizowane ze środków unijnych,
 5.  Uruchamianie środków na wydatki jednostek organizacyjnych miasta stosownie do planów finansowych tych jednostek,
 6. Terminowe przekazywanie środków pochodzących z dotacji celowych do jednostek organizacyjnych miasta,
 7. Przestrzeganie terminowego przekazywania środków do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dochodów budżetu państwa zrealizowanych przez miasto oraz zwrotu niewykorzystanych końcem roku budżetowego środków pochodzących z dotacji celowych, które realizują jednostki.
 8. Spłaty rat kredytów i innych zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Miasto wraz z odsetkami.
 9. Przygotowanie przetargu na wybór banku obsługującego Miasto oraz umów zawieranych z tym bankiem.

 

Pracownicy:

Ludmiła Kosecka tel. 18 44 86 572

Anna Porębska tel. 18 44 86 572

Julia Wańczyk tel. 18 44 86 572