Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIABIP - Wydział Edukacji i Wychowania

 

ul. Jagiellońska 14, II piętro
telefon: 18 41 41 370,


Godziny pracy:

poniedziałek:   7:30-17:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Małgorzata Belska

Zastępca Dyrektora Wydziału: Monika Malik

Sekretariat: Karolina Lora             tel. 18 41 41 370

     Wydział prowadzi sprawy organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawy osobowe dyrektorów szkół i placówek oświatowych, sprawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania technicznego obiektów oświatowych, współdziałania z Kuratorium w zakresie sieci szkół i placówek oraz powoływania dyrektorów szkół i placówek.
     Prowadzi nadzór nad organizacją pracy podległych szkół i placówek oraz działania na rzecz polepszenia tej organizacji.
    Organizuje i koordynuje wydarzenia o charakterze oświatowym. Koordynuje planowanie i realizację budżetów szkół i placówek oświatowych, sprawy ewidencji i udzielania dotacji jednostkom i placówkom oświaty prowadzonym przez inne niż Miasto Nowy Sącz podmioty, a także sprawy dotyczące realizacji odrębnych programów w jednostkach i placówkach oświaty z wyłączeniem zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.
     Opracowuje założenia do polityki oświatowej Miasta oraz wdraża instrumenty finansowe oddziaływujące na poziom nauczania w szkołach i placówkach.
     Udziela instruktażu, organizuje narady i spotkania z dyrektorami oraz pracownikami szkół i placówek oświatowych.
     Dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół i placówek.

 

REFERAT OŚWIATY I WYCHOWANIA

Patrycja Bugara

tel. 18 44 90 689

Marian Górnicki

tel. 18 41 41 372

Ilona Kronenberger

tel. 18 41 41 378

Cecylia Kulig

tel. 18 41 41 381

Sławomir Grochowski

tel. 18 41 41 387

 

REFERAT BUDŻETU OŚWIATY

ul. Jagiellońska 14, II piętro

 

Do zadań Referatu Budżetu Oświaty należy:

  • Prowadzenie bieżących analiz wydatków jednostek organizacyjnych (oświatowych) miasta, dokonywanie oceny racjonalności tych wydatków i przedstawianie Prezydentowi stosownych wniosków,
  • Prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowo-ekonomicznej jednostek oświatowych.
  • Określanie zasad przydziału, przekazywanie dotacji oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
  • Współdziałanie z organami, instytucjami, organizacjami państwowymi i związkami zawodowymi,
  • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych wszystkich placówek oświatowych,
  • Sporządzanie zbiorczych bilansów wszystkich placówek oświatowych,
  • Ustalanie wysokości odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • Ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych.

 

Urszula Czoch

tel. 18 41 41 384

Magdalena Dyrek

tel. 18 41 41 383

Renata Mółka

tel. 18 41 41 385

Maria Krężołek-Zając

tel. 18 41 41 382

Kamila Wnęk tel. 18 41 41 386