Piątek, 15 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Teresa, Jadwiga


WYDZIAŁ INWESTYCJIBIP - Wydział Inwestycji

 

Rynek 1, ratusz, I piętro

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 9:00-17.00
wtorek-piątek: 7:30-15:30

 
Dyrektor Wydziału: Marta Poremba

 

W skład wydziału wchodzą:

Referat Planowania i Rozliczania Inwestycji i Remontów

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

Zespół Nadzoru Inwestorskiego

 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

Pracownicy:

Rynek 1 (ratusz) pok. 4, 4A, 4B, 4C

Dariusz Kmak
(kierownik referatu)

tel. 18 44 86 519

Lesław Chełmecki tel. 18 44 86 563
Filip Oleksy tel. 18 44 86 503

Jan Pinczer

tel. 18 44 86 578

Paulina Serafin

tel. 18 44 86 528

Patrycja Kmak

 tel. 18 44 86 599

Elżbieta Kołbon

  tel. 18 44 86 528

 

Referat Planowania i Rozliczania Inwestycji i Remontów

Dariusz Chlebek
(kierownik referatu)

tel. 18 44 86 563

Marzena Pietrzak

 tel. 18 44 86 563

  

Zakresy działania referatów:

Referat Planowania i Rozliczania Inwestycji i Remontów

 1. Klasyfikacja majątkowa umów i aneksów.
 2. Przedkładanie stosownie opisanych zawartych umów, aneksów oraz faktur do WKB.
 3. Kontrola wydatkowania środków.
 4. Końcowe rozliczanie inwestycji w tym również w stosunku do podmiotów  udzielających pomocy zewnętrznej.
 5. Prowadzenie działań z przejmowaniem prowadzonych zadań na majątek trwały (sporządzanie dowodów OT i PT).
 6. Opracowywanie sprawozdań do GUS w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych przez Wydział.
 7. Opracowywanie propozycji budżetu Miasta (w zakresie wydatków majątkowych) i sprawozdań za wykonanie budżetu miasta w części dotyczącej innych jednostek i wydziałów Urzędu Miasta.
 8. Opracowywanie i aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 9. Przygotowywanie propozycji do planów wieloletnich i rocznych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Wydział.
 10. Udział w pracach związanych z konstruowaniem projektu oraz planowaniem budżetu miasta, w części dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział.
 11. Opracowywanie informacji w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych przez Wydział.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących przesunięć finansowych i rozliczeń budżetowych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Wydział.
 13. Prowadzenia kartotek inwestycyjnych dla poszczególnych zadań prowadzonych przez Wydział.
 14. Udzielanie informacji między sesjami na temat realizowanych zadań.
 15. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 16. Przygotowywanie informacji dla rzecznika prasowego,
 17. Bieżące informowanie podmiotów i komórek podległych miastu o planowanych zamierzeniach i inwestycjach.
 18. Uzgadnianie planowanych działań z podmiotami i komórkami podległymi miastu.
 19. Opracowywanie i przedkładania danych technicznych na potrzeby sporządzanych wniosków związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
 20. Opracowywanie i uzgadnianie projektów przyszłościowych.
 21. Planowanie i rozliczanie remontów szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo–wychowawczych.

 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

 1. Uzyskiwanie  dokumentów stanowiących niezbędne elementy pozwalające na realizację zadań budżetowych w zakresie wykonywanych przez Wydział, tj.:
 • projektów wraz z uzgodnieniami w tym zgód wejścia w teren,
 • decyzji środowiskowych,
 • decyzji lokalizacyjnych,
 • pozwoleń wodno-prawnych,
 • pozwoleń na budowę,
 • decyzji dopuszczających zrealizowane obiekty do użytkowania.
 1. Zgłaszanie każdorazowo do Zespołu Zamówień Publicznych celem rejestracji i ustalenia trybu, zamiaru wydatkowania środków budżetowych.
 2. Uzyskiwanie opinii Zespołu Zamówień Publicznych odnośnie planowanego wydatkowania.
 3. Zawieranie umów w oparciu o KC, w pełnym zakresie.
 4. Uczestnictwo w pracach powoływanych przez Prezydenta Miasta komisjach przetargowych, w szczególności w zakresie:
 • przygotowania części SIWZ  określającej zakres zamówienia (specyfikacja techniczna zamówienia),
 • określenia terminu wykonania zamówienia,
 • określenia warunków brzegowych dotyczących oferentów, w tym między innymi posiadania kadry technicznej, potencjału wykonawczego, zdolności kredytowania inwestycji, parku maszynowego,
 • opracowywania projektu umowy w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia,
 • weryfikacji pod względem technicznym złożonych ofert,
 • zawieraniem umów z wybranym wykonawcą na podstawie opracowanego wzoru umowy.
 1. Sporządzanie stosownych aneksów i umów na roboty dodatkowe i zamienne wynikłe w trakcie realizacji zamówienia.
 2. Przekazywanie kopii zawartych umów i aneksów do Zespołu Zamówień Publicznych.
 3. Sporządzanie i zgłaszanie do Zespołu Zamówień Publicznych na początku każdego roku budżetowego, planów dotyczących przewidywanych wydatków z podaniem klasyfikacji CPV.
 4. Nadzór i realizacja nad sprawami związanymi z zapewnieniem prawidłowego utrzymania budynków i lokali stanowiących zasób Miasta i Skarbu Państwa.
 5. Współpraca z Zespołem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie prowadzonych zadań.

 

Zespół Nadzoru Inwestorskiego

 

Rynek 3, I piętro
Telefon: 18 415 65 61

 

Do zadań Zespołu Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru w oparciu o prawo budowlane w związku z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Urząd.

 

Pracownicy:

Wiesław Potok tel. 18 415 65 62
Maciej Buksa tel. 18 448 65 27
Marcin Gargas tel. 18 448 65 27

Stanisław Janur
(kierownik referatu)

tel. 18 415 65 61

Tomasz Łuczkiewicz tel. 18 448 65 78