Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

ul.Rynek 22, I piętro

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 telefon: +4818 44 86 780 fax: +4818 44 86 788  

 

dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Małgorzata Kuśmierkiewicz

tel.+48(18) 44 86 780

 

kierownik Referatu Ochrony Zdrowia

Agnieszka Szeliga

tel.+48(18) 44 86 787

  

Katalog usług

  

Podstawowym zadaniem Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest realizacja polityki zdrowotnej Miasta, programów profilaktyki i promocji zdrowia, a w szczególności:

 1. Analizowanie stanu zdrowotnego ludności i kreowanie polityki prozdrowotnej na podstawie dostępnych badań i wyników prowadzonych analiz.
 2. Wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne finansowanych z budżetu Miasta.
 3. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz opieki społecznej na terenie miasta Nowego Sącza.
 4. Organizowanie komunikacji społecznej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia.
 5. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie kontraktowania usług medycznych.
 6. Nadzorowanie i koordynowanie działalności: 
 • Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • Rodzinnych Domów Dziecka,
 • Zespołu Świetlic Środowiskowych, 
 • Zespołu Żłobków Miejskich,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz poprzez MOPS:

                    a) Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

                    b) Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin,

                    c) Domów Pomocy Społecznej,

                    d) Środowiskowego Domu Samopomocy

 1. Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu we wszystkich jednostkach podporządkowanych oraz innych jednostkach.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał, obsługa planistyczno- sprawozdawcza, finansowo-ekonomiczna jednostek podległych.
 3. Tworzenie i realizacja:
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 1. Współdziałanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • ochrony zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • przeciwdziałania bezrobociu;
 • pomocy społecznej:
 • nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:
 • prowadzenie polityki w zakresie ilości punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, a w szczególności prowadzących sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu;

 • prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych na terenie Miasta;

 • przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacja i naliczanie należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń;

 • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 1. Obsługa merytoryczna i finansowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Udzielanie pomocy finansowej na zagospodarowania dla repatriantów.
 3. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących społeczności Romów, a w szczególności:
 • monitorowanie warunków życiowych Romów - mieszkańców Nowego Sącza, przygotowywanie programów dotyczących poprawy ich sytuacji życiowej;

 • współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi w przygotowywaniu, a następnie wdrażaniu rządowego programu na rzecz społeczności romskiej;

 • organizowanie lub współorganizowanie spotkań lub konferencji dotyczących mniejszości romskich;

 • ścisła współpraca z nowosądeckimi wójtami romskimi, konsultowanie z nimi przygotowywanych programów, organizowanie spotkań z przedstawicielami społeczności romskiej - zarówno z własnej jak i ich inicjatywy;

 • koordynacja/wnioski o środki pomocowe na współfinansowanie programów na rzecz Romów nowosądeckich;

 • interweniowanie we właściwych instytucjach w sprawach dotyczących całej społeczności romskiej Nowego Sącza lub jej części;

 • informowanie Prezydenta o zagrożeniach związanych z realizacja programów na rzecz Romów i o napięciach między Romami a pozostałymi mieszkańcami Miasta.

 1. Nadzorowanie jednostek organizacyjnych zdrowia i opieki społecznej, obejmujące kontrolę i ocenę ich działalności, w szczególności w zakresie:
 • realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń;

 • prawidłowości gospodarowania mieniem;

 • gospodarki finansowej.

 1. Ustalanie zakresu inwestycji i remontów w jednostkach służby zdrowia i opieki społecznej.
 2. Planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych.
 3. Współpraca z samorządem pielęgniarek i położnych, Izbą Lekarską i Aptekarską.
 4. Aktualizacja - po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych - planu                  zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze ich działania.
 5. Ustalanie dyżurów aptek w celu zapewnienia pacjentom całodobowego dostępu do leków.
 6. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr służby zdrowia i pomocy społecznej z terenu Miasta.
 7.  Współpraca z niepublicznymi żłobkami i klubami dziecięcymi, działającymi na rzecz dzieci w ramach świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 ( w tym prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych).
 8.  Współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań Wydziału (m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją   Sanitarną, Małopolskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, Miejskim Inspektoratem    Weterynarii, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).
 9. Realizacja zadań administracji rządowej zleconych ustawami gminie i powiatowi w zakresie   zdrowia i pomocy społecznej.

 

Referat Ochrony Zdrowia

Pracownicy:

Urszula Kożuch                          (18) 44 86 785

Magdalena Krzebiot                    (18) 44 86 783

Mateusz Kurowski                      (18) 44 86 782

Anna Michalak                           (18) 44 86 790

Zofia Serafin                              (18) 44 86 784

  

Zespół Stanowisk ds. Pomocy Społecznej

Pracownicy:

Anna Burnagiel                           (18) 44 86 781

Agnieszka Tokarz-Leśniak             (18) 44 86 789

Ewa Waligóra-Dobosz                   (18) 44 86 786

     

Stanowisko ds. Społeczności Romskiej

ul. Jagiellońska 31, II piętro

Pracownik:

Teresa Kozik                              (18) 54 74 577

                       

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul.Rynek 3 (parter)

tel.(18)41 56 573

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nowy Sącz ul.Rynek 3, tel. 18 41 56 573 czynny w dniach i godzinach urzędowania t.j. w poniedziałki i czwartki w godz.14:30-16:30

 

Prowadzenie spraw między innymi z zakresu:

 • zgłoszeń osób nadużywających alkoholu,
 • motywowania osób nadużywających alkohol do podjęcia leczenia odwykowego,
 • wydawania opinii lokalizacyjnej dotyczącej usytuowania punktów sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych.