BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

 

Rynek 1 (Ratusz),
parter   - pokój nr 9
II piętro - pokoje nr 22, 23, 24, 28

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Michał Sach

 

Katalog usług


W skład wydziału wchodzą:

- Referat Administracyjny

- Referat Kadr i Szkoleń

- Referat Informatyki

- Biuro Prasowe i Promocji

- Biuro Obsługi Mieszkańców z punktem informacyjno-kasowym zlokalizowanym w Galerii Trzy Korony

- Archiwum Zakładowe


 

Do zadań Wydziału należy między innymi:

 • zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjno-technicznej oraz funkcjonowania Urzędu Miasta;
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; 
 • administrowanie i gospodarowanie lokalami biurowymi, w których funkcjonuje Urząd;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców;
 • przyjmowanie pism w przypadkach określonych w kpc i kpa; 
 • prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wydawanych przez Prezydenta Miasta; 
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami od organów władzy państwowej, organów gminy oraz referendum;
 • współpraca z zarządami osiedli; 
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu; 
 • obsługa przepływu informacji w Urzędzie;
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych; 
 • zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu;
 • prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Sekretariat Prezydenta i Zastępców Prezydenta

Rynek 1 (ratusz), I piętro - pokoje nr 10 i 11

 

tel. 18 443 56 72
tel. 18 44 86 560

Katarzyna Nurek

tel. 18 44 86 508

Ewa Dumana

 tel. 18 44 86 549

  

 


REFERAT ADMINISTRACYJNY
- ul. Dunajewskiego 4, I piętro
- Rynek 1 (Ratusz),
 
Kierownik Referatu:

Tomasz Wydrzyński 

tel. 18 415  65 51

 

Pracownicy:

Ireneusz Bałuszyński 

tel. 18 448 65 50

Andrzej Plata

tel. 18 415 65 51

Artur Wlazło  

tel. 18 448 65 80

Mieczysław Brodziński

tel. 18 448 65 61

Krzysztof Szczepański

tel. 18 448 65 61

Dorota Szewczyk

tel. 18 41 56 552
Rynek 3

 

     

Do zadań Referatu należy między innymi:

 • prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wydawanych przez Prezydenta Miasta.
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjno-technicznej oraz funkcjonowania Urzędu Miasta;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wydawanych przez Prezydenta Miasta;
 • administrowanie i gospodarowanie lokalami biurowymi, w których funkcjonuje Urząd, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja lokali Urzędu i majątku stanowiącego wyposażenie lokali;
 • planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu;
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe
  i kancelaryjne;
 • prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania zarządów osiedlowych;
 • prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
 • prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i interesów Miasta Nowego Sącza oraz koordynowanie ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych;
 • dozór, ochrona przeciwpożarowa i przeciw włamaniowa obiektów - lokali biurowych Urzędu Miasta,
 • nadzór nad Utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;
 • nadzór nad Utrzymywaniem ładu i porządku sanitarnego w obiektach Urzędu;
 • wykonywanie czynności usługowych związanych z reprezentacyjną funkcją Urzędu (obsługa gospodarcza - narad, sesji, wizyt, spotkań, obsługa imprez na zewnątrz Ratusza);
 • gospodarka samochodami służbowymi Urzędu Miasta.

 
 

REFERAT KADR I SZKOLEŃ
ul. Rynek 1 (Ratusz), II piętro, pokój nr 22
 

Pracownicy:

Ewa Bochenek

tel. 18 44 86 565

Lucyna Dąbrowska

tel. 18 44 86 559

Joanna Król

tel. 18 44 86 565

Piotr Skrężyna

tel. 18 44 86 511

Piotr Somczyński

tel. 18 44 86 511

Angelika Zwolińska-Kornaś

tel. 18 44 86 583

 


Do podstawowych zadań Referatu należy:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych;
 • Kontrola dyscypliny pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników do urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów miejskich jednostek oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników urzędu oraz kierowników gminnych (miejskich) jednostek organizacyjnych, osób zarządzających
  i członków organów zarządzających gminnymi (miejskimi) osobami prawnymi, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta;
 • prowadzenie rejestru umów zleceń, umów o dzieło i zgłaszanie zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • prowadzenie spraw dotyczących organizacji i nadzoru nad praktykami studentów
  i uczniów;
 • przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestrów;
 • prowadzenie spraw dotyczących wniosków o ordery i odznaczenia państwowe.

 


REFERAT INFORMATYKI
Rynek 1 (Ratusz), II piętro, pokój nr 24
 

Kierownik Referatu:

Piotr Niezabitowski

tel. 18 44 86 594


Pracownicy:

 

 

Marcin Prusak

tel. 18 44 86 536

Jacek Wójtowicz

tel. 18 44 86 538

 


Do zadań Referatu należy między innymi:

 • prowadzenie, przydzielanie, odbieranie i analizowanie praw dostępu do zbiorów, a także zabezpieczenie przed utratą praw dostępu;
 • zabezpieczanie danych i zbiorów przed utratą, kopiowanie i archiwizowanie zbiorów danych;
 • nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych, modułów i programów;
 • koordynacja współpracy w zakresie wymiany informacji między poszczególnymi komórkami Urzędu;
 • nadzór nad prawidłową pracą serwera sieciowego;
 • nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci informatycznej intranet oraz extranet, zabezpieczeń sieciowych, aplikacji www, intranet oraz extranet;
 • opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z dziedziny informatyki.

 

BIURO PRASOWE I PROMOCJI

 

 Rynek 1 (ratusz), II piętro - pokój nr 20

Jakub Pędzich

tel. 18 44 86 515

Joanna Cisowska

tel. 18 44 86 525

Żaneta Rolka

tel. 18 44 86 525

Jerzy Zając

tel. 18 44 86 525

Marcin Waśko

tel. 18 44 86 525


BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW z punktem informacyjno-kasowym zlokalizowanym w Galerii Trzy Korony 

Biuro Obsługi Mieszkańców

Rynek 1 (Ratusz), parter - pokój nr 9 (dziennik podawczy) - tel. 18 44 86 586, 18 44 86 539

ul. Lwowska 80 , Galeria Trzy Korony (poziom -2, obok stoiska Poczty Polskiej) - tel.: 18 442 38 97

 

Do zadań Biura należy między innymi:

 • udzielanie informacji dot. funkcjonowania Urzędu Miasta i jego jednostek, miejsca
  i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach i urzędach;
 • udzielania porad i pomocy w załatwianiu spraw;
 • prowadzenie dziennika podawczego oraz zamieszczanie pism na tablicy ogłoszeń Urzędu;
 • obsługa centrali telefonicznej i telefaksu;
 • prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków wnoszonych do Urzędu;
 • dystrybucja poczty wysyłanej z urzędu;
 • przyjmowanie pism w przypadkach określonych w kpc i kpa;
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu, koordynacja i nadzór nad przygotowaniem materiałów i wyjaśnień dla Rady Miasta
  oraz Prezydenta Miasta w sprawach będących przedmiotem skarg i wniosków;
 • organizowanie i sprawowanie nadzoru nad pracą gońców.

 


Pracownicy:

Małgorzata Filipowska

tel. 18 44 86 539

Irena Gallai 

tel. 18 44 86 501

Magdalena Wolańska

tel. 18 44 86 586

Małgorzata Kądziołka

tel. 18 44 86 586

Beata Kasieczka

tel. 18 44 86 530

Joanna Malska-Zięba

tel. 18 44 86 586

Daniela Ruchała

tel. 18 44 86 586

Joanna Wysowska

tel. 18 44 86 575

 

 

 


ARCHIWUM ZAKŁADOWE
ul. Wyspiańskiego 22
telefon: 18 443 65 37


Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-11:30

 

Pracownicy:
Ireneusz Bałuszyński

 

Do zadań Archiwum należy:

prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego.

 

 

W Archiwum przechowywana jest również dokumentacja kadrowo-płacowa następujących miejskich jednostek, które uległy likwidacji:

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - lata 1988-1992.
 2. "Targowiska Miejskie" - gospodarstwo pomocnicze Gminy Nowy Sącz - lata 1992-1996.
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego (wcześniejsza nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane) - lata 1953-1995.
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dawniej Sądecki Zakład Oczyszczania Komunalnego) - lata 1974-1996.
 5. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład  Opieki Zdrowotnej - lata 1972-2003.
 6. Żłobki nr: 1, 3, 5, 6.
 7. Miejskie Przedszkola nr: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.