Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

WYDZIAŁ PODATKOWY

 

Ul. Narutowicza 6

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału Podatkowego - Sławomir Czarnecki

Zastępca dyrektora - Marta Olech

telefon: 18 444 43 66

 

Zobacz na Katalog usług wydziału

 

Do zakresu działania Wydziału Podatkowego należą sprawy dotyczące podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty retencyjnej, w tym dokonywanie ich wymiaru, ewidencji księgowej, nadzoru nad egzekucją administracyjną, windykacją, kontrolą podatkową i sprawozdawczością.

 

Głównym celem działania wydziału jest realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat w tym:

 • podatek od nieruchomości;
 • podatek rolny;
 • podatek leśny;
 • podatek od środków transportowych;
 • opłata skarbowa;
 • opłata targowa;
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • opłata w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych;
 • opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W skład wydziału wchodzą:
Referat Wymiaru Podatków (WP.RWP)

Referat Księgowości Podatkowej (WP.RKP) 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WP.RWKO)

Samodzielne stanowisko ds. księgowości analitycznej i syntetycznej podatków i opłat

 

W związku z powyższym do zadań wydziału należy:

 

Referat Wymiaru Podatków (WP.RWP):

Referatem kieruje zastępca dyrektora wydziału: Marta Olech

 

Pracownicy:

Mariusz Dąbrowski

tel. 18 414-50-93

Iwona Długosz

tel. 18 414-50-92

Agnieszka Dutka

tel. 18 414-50-92

Lidia Kaczor 

tel. 18 414-50-96

Joanna Niedźwiedź-Bieda

tel. 18 414 50-99

Małgorzata Majowska

tel. 18 414 50-92

Kinga Plata

tel. 18 414-50-96

Stanisława Smoleń 

tel. 18 414-50-99

 

 • wymiar podatku i prowadzenie niezbędnej dokumentacji do jego prawidłowego ustalenia oraz sporządzanie decyzji wymiarowych dla wszystkich podatników z terenu miasta Nowy Sącz;
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków;
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie rejestrów ewidencji podatków;
 • opracowywanie projektów uchwał dotyczących spraw podatkowych;
 • załatwianie innych spraw stron, mieszczących się w zakresie prac Referatu.

 

Referat Księgowości Podatkowej (WP.RKP.):

Kierownik Referatu: Anna Poczkajska  tel. 18 414 50 93

Obsługa kasowa: Danuta Chrobak

 

Pracownicy:

Aneta Błaszczyk

tel. 18 414-50-90

Natalia Ciepiela

tel. 18 444-43-68

Maciej Dusza

tel. 18 414-50-91

Damian Hebda

tel. 18 414-50-91

Halina Kret

tel. 18 444-43-67

Grzegorz Mastalerz

tel. 18 444-43-67

Agnieszka Wójcik-Świgut

tel. 18 444-43-68

 

 

 • prowadzenie księgowości podatkowej - pobór podatków i opłat, księgowanie wpłat,  odpisów, zwrotów zgodnie z  obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • prowadzenie księgowości kasowego wykonania budżetu Miasta;
 • wszczynanie egzekucji zaległości podatkowych w oparciu o zapisy księgowe;
 • prowadzenie kasy dla poboru podatków i opłat;
 • sporządzanie sprawozdawczości z wykonania dochodów własnych;
 • sporządzanie indywidualnych decyzji w sprawach udzielania ulg w podatkach w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty - w granicach przysługujących uprawnień i po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków;
 • wydawanie zaświadczeń o opłacaniu podatków.

 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WP.RWKO):

ul. Szwedzka 2, II piętro

Kierownik Referatu: Agata Oleksy - tel. 18 44 86 760

 

Pracownicy:

Ewelina Koszyk

 tel. 18 448 67 59

Monika Bajerska-Kościółek

tel. 18 44 86 751

Sebastian Kordeczka

tel. 18 44 86 753

Iwona Słaby

tel. 18 44 86 762

Mariola Kłębczyk

tel. 18 448 67 52

 

 

 

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne na podstawie ewidencji podatkowej oraz składanych deklaracji;
 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, w tym księgowanie wpłat i zwrotów opłaty za zmniejszenie retencji terenowej;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg podatkowych (umorzenie opłat, odsetek, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności), opłaty za pozbywanie się nieczystości ciekłych;
 • wszczynanie postępowania do ściągnięcia należności (upomnienia, decyzje określające zobowiązanie podatkowe, tytuły wykonawcze).
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących opłat.

 

W ramach Referatu Księgowości Podatkowej funkcjonuje kasa.

KASA
Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5

Godziny przyjęć:

poniedziałek:   9:00-16:30

wtorek-piątek:  7:30-15:00

 

W zakresie działań kasy przewidziano możliwość dokonywania  wpłat podatków i opłat w tym opłaty skarbowej i targowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto wpłaty z tytułu podatków i opłat  można dokonywać bezpośrednio na indywidualny nr rachunku bankowego lub na rachunek bankowy tut. Organu podatkowego tj.:

Numer rachunku:
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531