Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

ul. Jagiellońska 14 (I piętro)

fax: 18 443 78 63

e-mail: wpr@nowysacz.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek: 9.00-17.00

wtorek-piątek: 7.30-15.30


Dyrektor Wydziału: Krzysztof Hebda
tel. 18 444 05 00

    

W skład Wydziału wchodzą:

Zespół ds. Pomocy Publicznej (WPR.ZPP)
Biuro Obsługi Przedsiębiorcy (WPR.BOP)
Obsługa Inwestora
  


Zespół ds. Pomocy Publicznej:

 • rozpatrywanie wniosków podatników prowadzących działalność gospodarczą, związanych
  z udzielaniem ulg (umorzenia, raty, odroczenia) w spłacie podatków i opłat lokalnych;
 • wydawanie opinii wewnętrznych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie zgodności z przepisami pomocy publicznej planowanego do udzielenia wsparcia, pochodzącego ze środków publicznych budżetu Miasta Nowego Sącza;
 • opracowywanie projektów programów pomocowych w formie aktów prawa miejscowego;
 • wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
 • prowadzenie sprawozdawczości wymaganej ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • opracowywanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Biuro Obsługi Przedsiębiorcy:

 • rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • zmiana wpisu w CEIDG;
 • zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG;
 • wykreślenie wpisu z CEIDG;
 • udzielanie informacji ustnych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w archiwalnej bazie danych "Ewidencja Działalności Gospodarczej" (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji przed 1 lipca 2011 r.);
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis w archiwalnej bazie danych "Ewidencja Działalności Gospodarczej".
   

Stanowisko Obsługi Inwestora:

 • koordynowanie obsługi inwestorów gospodarczych w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Nowego Sącza;
 • opracowywanie oraz popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Nowym Sączu;
 • prowadzenie spraw Podstrefy Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego;
 • współpraca z agendami rządowymi i pozarządowymi w zakresie informacji i promocji gospodarczej miasta.

 

Pozostałe zadania: 

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami prawnymi prowadzącymi działalność wspierającą przedsiębiorczość w Nowym Sączu, w tym z Komisją Wspólną Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza oraz Radą Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza;
 • redagowanie poradnika dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej pn. "Moja Firma w Nowym Sączu";
 • sporządzanie rocznego raportu o stanie gospodarczym Nowego Sącza.

 
 

Zespół ds. Pomocy Publicznej (WPR.ZPP)
ul. Jagiellońska 14, I piętro

Kierownik Zespołu: Katarzyna Pasiut, tel. 18 444 05 02

Pracownicy:
Justyna Langenfeld, tel. 18 444 05 02
Mateusz Woźniak, tel. 18 444 05 01

 

Biuro Obsługi Przedsiębiorcy (WPR.BOP)
ul. Jagiellońska 14, I piętro

Biurem kieruje Dyrektor Wydziału

Pracownicy:
Bożena Jamróz, tel. 18 444 05 04
Katarzyna Zając, tel. 18 444 05 03

 

Stanowisko administracyjne (WPR)

ul. Jagiellońska 14, I piętro

Elżbieta Pach, tel. 18 444 05 01

 

Obsługa Inwestora
ul. Jagiellońska 14, I piętro

tel. 18 444 05 00

 

Katalog usług Wydziału Przedsiębiorczości