Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

ul. Narutowicza 6 (I piętro)

tel. 18 443 43 54, 18 444 43 65

fax: 18 443 78 63

e-mail: wpr@nowysacz.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30


Dyrektor Wydziału: Krzysztof Hebda
tel. 18 444 43 69

 

W skład Wydziału wchodzą:

Zespół ds. Pomocy Publicznej (WPR.ZPP)
Biuro Obsługi Przedsiębiorcy (WPR.BOP)
Stanowisko Obsługi Inwestora (WPR.SOI)
  


Zespół ds. Pomocy Publicznej:

 • rozpatrywanie wniosków podatników prowadzących działalność gospodarczą, związanych
  z udzielaniem ulg (umorzenia, raty, odroczenia) w spłacie podatków i opłat lokalnych;
 • wydawanie opinii wewnętrznych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie zgodności z przepisami pomocy publicznej planowanego do udzielenia wsparcia, pochodzącego ze środków publicznych budżetu Miasta Nowego Sącza;
 • opracowywanie projektów programów pomocowych w formie aktów prawa miejscowego;
 • wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
 • prowadzenie sprawozdawczości wymaganej ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • opracowywanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Biuro Obsługi Przedsiębiorcy:

 • rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • zmiana wpisu w CEIDG;
 • zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG;
 • wykreślenie wpisu z CEIDG;
 • udzielanie informacji ustnych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w archiwalnej bazie danych "Ewidencja Działalności Gospodarczej" (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji przed 1 lipca 2011 r.);
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis w archiwalnej bazie danych "Ewidencja Działalności Gospodarczej".
   

Stanowisko Obsługi Inwestora:

 • koordynowanie obsługi inwestorów gospodarczych w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Nowego Sącza;
 • opracowywanie oraz popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Nowym Sączu;
 • prowadzenie spraw Podstrefy Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego;
 • współpraca z agendami rządowymi i pozarządowymi w zakresie informacji i promocji gospodarczej miasta.

 

Pozostałe zadania: 

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami prawnymi prowadzącymi działalność wspierającą przedsiębiorczość w Nowym Sączu, w tym z Komisją Wspólną Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza oraz Radą Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza;
 • redagowanie poradnika dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej pn. "Moja Firma w Nowym Sączu";
 • sporządzanie rocznego raportu o stanie gospodarczym Nowego Sącza.

 
 

Zespół ds. Pomocy Publicznej (WPR.ZPP)
ul. Narutowicza 6, I piętro

Kierownik Zespołu: Katarzyna Pasiut, tel. 18 414 50 93

Pracownicy:
Justyna Langenfeld, tel. 18 414 50 93
Mateusz Woźniak, tel. 18 414 50 92

 

Biuro Obsługi Przedsiębiorcy (WPR.BOP)
ul. Narutowicza 6, I piętro

Biurem kieruje Dyrektor Wydziału

Pracownicy:
Bożena Jamróz, tel. 18 44 44 367
Katarzyna Zając, tel. 18 44 44 368

 

Stanowisko administracyjne (WPR)

Elżbieta Pach, tel. 18 414 50 90

 

Stanowisko Obsługi Inwestora (WPR.SOI)
ul. Narutowicza 6, I piętro

tel. 18 44 44 369

 

Katalog usług Wydziału Przedsiębiorczości