Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Rynek 21,
33-300 Nowy Sącz

I piętro (wejście po naciśnięciu domofonu)

 

Dyrektor Wydziału: Krzysztof Setlak

tel. 18 448 66 80

 

Pracownicy:

Zbigniew Filip

18 44 86 681

Mateusz Migacz

18 44 86 687

Przemysław Gawłowski

18 44 86 791

Przemysław Gargas

18 44 86 683

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

tel. 18 44 86 681, (czynny całą dobę)

tel. 18 443 57 02,  (czynny całą dobę)

tel./fax 18 443 50 10 (czynny całą dobę)

e-mail. czk@nowysacz.pl

 

Godziny przyjęć:

 

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Służba dyżurno-operacyjna Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje
w systemie całodobowym.

 

Pracownicy:

Joanna Legutko

18 44 86 681

Dorota Rozum

18 44 86 681

Jan Pancerz

18 44 86 681

Zbigniew Filip

18 44 86 681

Piotr Wilczewski

18 44 86 681

 

Kompetencje, zakres działania:
    Głównym celem działania jest realizacja kompleksu przedsięwzięć planistycznych mających za zadanie zapewnienie wysokiego stopnia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, minimalizacja zagrożeń, tworzenie i utrzymywanie rezerw sprzętu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej, wspieranie sił zapobiegawczo-ratowniczych działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, formacji obrony cywilnej oraz zapewnienie mieszkańcom miasta warunków do przeżycia w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych zdarzeń.

    Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należą sprawy związane z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta funkcji Szefa Obrony Cywilnej, a także dotyczące ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

 

Wydział realizuje zadania:

  • własne (jako gmina, powiat):

całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego miasta w tym Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenie i utrzymanie powiatowego-gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

  • zlecone (z zakresu administracji rządowej nałożone przez ustawy):

planowanie działalności oraz realizacja zadań wynikających ze szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta;
planowanie i koordynowanie przygotowań, a także realizacja przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych.

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego wchodzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK). Centrum jest elementem systemu zarządzania kryzysowego i stanowi zaplecze techniczno-operacyjne oraz organizacyjne dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Służba dyżurno-operacyjna MCZK pracuje w systemie całodobowym.

 

W celach kontaktowych oraz interwencyjnych do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonują podane poniżej numery telefonów:

 

Tel. TP S.A. - interwencyjny: 18 443 57 02 - czynny całą dobę
 
Tel. TP S.A. 18 448 66 81 - czynny całą dobę         
 
Tel. komórkowy: 698 679 580 - czynny całą dobę
 
Fax. 18 443 50 10 - czynny całą dobę
 

Do zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

  • Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.
  • Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i wszelkich zdarzeniach na terenie miasta, dokonywanie analizy zagrożeń i podejmowanie działań zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i procedurami w celu minimalizacji i likwidacji zagrożeń.
  • Wysyłanie (do służb, inspekcji, straży oraz środków masowego przekazu) komunikatów, ostrzeżeń o możliwości wystąpienia różnych zagrożeń.
  • Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie zapobiegania zagrożeniom.
  • Współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do prowadzenia, a także organizowania akcji ratowniczych i działań zapobiegawczych oraz koordynacja tych zadań i przedsięwzięć.
  • Utrzymywanie ciągłej łączności oraz współpracy i współdziałania z wojewódzkim i sąsiednimi centrami zarządzania kryzysowego oraz innymi jednostkami w zakresie przekazywania informacji o występowaniu nadzwyczajnych zagrożeń oraz o zaistniałych sytuacjach i zdarzeniach kryzysowych.
  • Gromadzenie i aktualizowanie baz danych zawierających informacje o istotnych zagrożeniach oraz o środkach i siłach przeznaczonych do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.
  • Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Nowego Sącza zgromadzeń publicznych w trybie uproszczonym, jak również wydawanie przez upoważnionych pracowników wydziału decyzji dotyczących ich ewentualnego rozwiązania.