BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Wymiana kotła – zwolnienie od podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXVIII/373/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017r. poz. 2672).

Uchwała ma zastosowanie do jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w stosunku, do których obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości zaistniał przed dniem 30 czerwca 2017 roku.
Warunkiem  koniecznym  do  skorzystania  ze  zwolnienia od podatku  od  nieruchomości  jest  wymiana  po 1 stycznia 2017 roku kotła opalanego paliwem stałym na jedno z poniższych niskoemisyjnych źródeł ogrzewania:

  • kocioł na paliwo gazowe,
  • kocioł na paliwo olejowe,
  • zastosowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego,
  • pompa ciepła,
  • kocioł na paliwo stałe, spełniający wymogi dotyczące ekoprojektu zgodnie z §4 pkt 1 lit. a) i b) uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 787),
  • podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.


Uchwała ma również zastosowanie do budynków w części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Dopuszcza się wydzielenie w jednorodzinnym budynku mieszkalnym lokalu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. W tych przypadkach zwolnienie od podatku uzyskiwane przez podatników prowadzących działalność gospodarczą będzie stanowiło pomoc de minimis.

Uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w uchwale, w następstwie czego podatnik ma prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości przez okres kolejnych 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podatnik wykaże spełnienie tych warunków.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały przysługuje w stosunku do danego budynku mieszkalnego wyłącznie jeden raz. Jednocześnie podatnik jest zobowiązany do użytkowania niskoemisyjnego źródła ogrzewania budynku mieszkalnego, jako podstawowego źródła ogrzewania, minimum przez cały okres zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługującego mu na podstawie uchwały.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku. Do tego dnia podatnicy mają możliwość złożenia stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawa do zwolnienia podatkowego określonego w uchwale. Po upływie ww. terminu wynikające z uchwały zasady korzystania ze zwolnienia od podatku będą nadal obowiązywać, jako prawa nabyte.


Pliki do pobrania:


UCHWAŁA Nr XXXVIII/373/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia (pdf)

Informacja zawiadamiająca o zastosowaniu niskoemisyjnego źródła ogrzewania i spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia od podatku od nieruchomości (pdf)


Szczegółowe informacje:

Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Nowego Sącza
ul. Szwedzka 2, Nowy Sącz
tel. 18 44 86 750