Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/315/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 56” dla obszaru położonego w części osiedli Gołąbkowice, Falkowa i Piątkowa ograniczonego: od strony północnej i północno – zachodniej ulicą Prażmowskiego, granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 30” oraz ulicą Lwowską, od strony wschodniej i północno – wschodniej granicami działek oraz ulicą Falkowską, od strony południowej – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 46”, od strony południowo – zachodniej ulicą Jamnicką - zgodnie z załącznikiem graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.10.2019 r. do 19.11.2019 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza przy Rynek 5 w pokoju nr 206, w godzinach pracy Urzędu

Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w okresie wyłożenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego „Nowy Sącz – 56” odbędzie się w dniu 05.11.2019 r. o godzinie 1500 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala nr 15 na I p.).

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje zmiany w tekście planu w zakresie wyróżnionym kolorami. Na rysunku planu wyłożonym do publicznego wglądu wprowadzono częściowe zmiany.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2019 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2081 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym
i stanowiskami właściwych organów wobec projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56” oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  7. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  9. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych – e-mail: iod@nowysacz.pl.

 Załącznik - mapa

PONS tekst

PONS rysunek

Tekst planu

Rysunek planu

Autor: Patrycja Główczyk
Dodano: 2019-10-08 10:00:26

Zobacz też najnowsze aktualności

lub