Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do wód rzeki Dunajec w km 105+800 (istniejącym wylotem na działce nr 10 obr. 011 w Nowym Sączu), pochodzących z oczyszczalni ścieków dla zakładu przetwórstwa mleka, zlokalizowanej na działce nr 5/13 obr. 011 w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.421.648.2019.BD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17.09.2019 r., uzupełniony w dniu 07.10.2019 r., Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do wód rzeki Dunajec w km 105+800 (istniejącym wylotem na działce nr 10 obr. 011 w Nowym Sączu), pochodzących z oczyszczalni ścieków dla zakładu przetwórstwa mleka, zlokalizowanej na działce nr 5/13 obr. 011 w Nowym Sączu.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 7:30 – 14:30, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 441 37 89, wew. 35, e-mail: bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl

Otrzymują:

  1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz;
  2. PGW WP RZGW Kraków, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
  3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14;
  4. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu Miasta Nowego Sącza/BIP;
  5. ZUZ a/a.

Autor: Bogumił Donabidowicz Starszy specjalista Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
Dodano: 2019-10-09 15:20:23

Zobacz też najnowsze aktualności

lub