Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 69/1, 69/2 w obrębie 61, przy ulicy Stramki w Nowym Sączu”

WAU.RU.6730.210.2018.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

została wydana decyzja Nr 153/2019 z dnia 31 października 2019 r. znak: WAU.RU.6730.210.2018.ŁM ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 69/1, 69/2 w obrębie 61, przy ulicy Stramki w Nowym Sączu”

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
     

Autor: Łukasz Maniak
Dodano: 2019-10-31 14:52:46

Zobacz też najnowsze aktualności

lub