Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalno- handlowo- usługowego na działce nr 1 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej i Naściszowskiej

WAU.RU.6730.85.2019.JO/MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w toku postępowania prowadzonego na wniosek KAT-POL Sp. z o.o.  z siedziba ul. Krakowska 310, 32-080 Zabierzów, działającej przez pełnomocnika Pana Jakuba Potoczka, zam. ul. Rejtana 18b/4, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 18 kwietnia 2019 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa  budynku mieszkalno- handlowo- usługowego na działce nr 1 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej i Naściszowskiej przed wydaniem przez tut. Urząd decyzji kończącej niniejsze postępowanie można zapoznać się z analizą urbanistyczno-architektoniczną,
a także z całokształtem zgromadzonego materiału dowodowego.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 204b I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5,  33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Monika Janur
Dodano: 2019-11-22 14:49:10