Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXIII/227/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 59”

OGŁOSZENIE

o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXIII/227/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 59”

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXIII/227/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 59”.

Z treścią w/w dokumentu, podsumowaniem zawierającym uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza. Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej miasta.

Autor: Patrycja Główczyk
Dodano: 2019-11-25 08:12:09