Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu”

KR.ZUZ.3.421.748.2019.PR                  

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16.10.2019 r. (data wpływu 18.10.2019 r.), Pana Krzysztofa Nadanego, ul. Giermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa, pełnomocnika Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz, uzupełniony przy piśmie z dnia 20.11.2019 r., znak: l.dz. 068/11/2019,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  • likwidację urządzenia wodnego – rowu przydrożnego w km 0+351 – 0+364 ul. Popradzkiej, na dz. ewid. nr 971 i 963/4, obr. 113, w m. Nowy Sącz;
  • przebudowę urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych lub roztopowych w km 0+093 potoku Żeleźnikowski Potok, na dz. ewid nr 971, obr. 113, w m. Nowy Sącz;
  • usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do potoku Żeleźnikowski Potok w km 0+093, na dz. ewid nr 971, obr.113, w m. Nowy Sącz,

w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu”.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz pokój nr 2  w godz. 7:30 – 14:30, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Piotr Rodak, tel.18 441 37 89 wew. 36, e-mail: piotr.rodak@wody.gov.pl

Otrzymują:

  1. Pan K. + 1 egz. operatu wodnoprawnego, 04-491 Warszawa; pełnomocnik: Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz
  2. PGW WP RZGW Kraków, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
  3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu, 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14
  4. Właściciele nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji wg. odrębnego wykazu
  5. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu miasta Nowy Sącz/BIP
  6. ZUZ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl
 

Autor: Piotr Rodak
Dodano: 2019-12-02 09:12:27