Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie dotyczące inwestycji "odprowadzanie do urządzenia wodnego (rowu rozsączającego na działce nr 685 i 686/2 obr. 133 Nowy Sącz) wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu wyrobiska górniczego kopalni glin i iłów „Biegonice – Stanisław” przy ul. Zakładników w Nowym Sączu"

KR.ZUZ.3.421.854.2019.BD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 25.11.2019 r., Pana Bolesława Zając, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: CEGIELNIA „ZAWADA”, Zając Bolesław, ul. Nawojowska 260,
33-300 Nowy Sącz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzenia wodnego (rowu rozsączającego na działce nr 685 i 686/2 obr. 133 Nowy Sącz) wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu wyrobiska górniczego kopalni glin i iłów „Biegonice – Stanisław” przy ul. Zakładników w Nowym Sączu.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 7:30 – 14:30,
a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowy Sącz
(-)
Bogumił Donabidowicz
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 441 37 89, wew. 35, e-mail: bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl

Otrzymują:

  1. Pan Bolesław Zając CEGIELNIA „ZAWADA”, Zając Bolesław,ul. Nawojowska 260, 33-300 Nowy Sącz,
  2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowego Sącza/BIP
  3. ZUZ a/a
     

Autor: Z up. DYREKTORA Zarządu Zlewni w Nowy Sącz (-) Bogumił Donabidowicz Główny Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych
Dodano: 2019-12-02 13:38:54