Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: budowa budynku handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi w tym z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz z zagospodarowaniem terenu działki na działkach nr 2/27, 2/28, 2/29, 2/30 w obr. 68 przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu /kategoria obiektu budowlanego XVII/

WAU.RAB.6740.398.2019.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana K., w dniu 15 listopada 2019 roku została wydana decyzja Nr 510/2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi w tym z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz z zagospodarowaniem terenu działki na działkach nr 2/27, 2/28, 2/29, 2/30 w obr. 68 przy ul. Wiśniowieckiego  w Nowym Sączu /kategoria obiektu budowlanego XVII/.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 100, I piętro), w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
  • na Biuletynie Informacji Publicznej

Autor: Marek Ginter
Dodano: 2019-12-02 14:38:57