Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz przebudowę odcinka linii kablowej enn zasilającej maszt oświetleniowy na działkach nr 35/25 oraz 35/26 w obr. 17 przy ul. Hallera w Nowym Sączu

WAU.RAB.6740.326.2019.JM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana Przemysława Stanka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Geostan” Przemysław Stanek, ul. Polna 5, 33-300 Nowy Sącz, realizując wytyczne Wojewody Małopolskiego zawarte w uzasadnieniu decyzji z dnia 13 listopada 2019 roku, znak:
WI-I.7840.30.11.2019.MA w ponownie prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w dniu 04.12.2019 roku została wydana decyzja nr 539/2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz przebudowę odcinka linii kablowej enn zasilającej maszt oświetleniowy na działkach nr 35/25 oraz 35/26 w obr. 17 przy ul. Hallera w Nowym Sączu /kat. obiektu XIII/XVII/.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 100, I piętro), w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego
za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji UM Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
  • na Biuletynie Informacji Publicznej
     

Autor: Joanna Miczołek
Dodano: 2019-12-05 14:50:28