Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej Piątkowa- Koniuszowa na części działek (...) w obrębie 122 w Nowym Sączu oraz na części działek (...) w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Piątkowskiej

WAU.RU.6733.56.2019.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 1257 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 55/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. znak: WAU.RU.6733.56.2019.MJ ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej Piątkowa- Koniuszowa na  części działek nr 12, 11/7, 11/8, 156/2, 155/2, 155/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/6 w obrębie 122 w Nowym Sączu oraz na części działek nr 2/1, 2/2 w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Piątkowskiej.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji  w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 204b (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

PODLEGA PUBLIKACJI:

  • Tablica ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • Strona internetowa Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • a/a

Autor: Monika Janur
Dodano: 2019-12-06 08:50:05