BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: „budowa odcinka drogi gminnej (bocznej Al. Piłsudskiego) w km 0+000,00 do km 0+081,00 wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (w/c Al. Piłsudskiego) w m. Nowy Sącz”

WAU.RAB.6740.1.1.2019.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z późn. zm.), – Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, działającego przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „budowa odcinka drogi gminnej (bocznej Al. Piłsudskiego) w km 0+000,00 do km 0+081,00 wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (w/c Al. Piłsudskiego) w m. Nowy Sącz” w obr. 66 na dz. nr 9/3 (9/1) oraz na części dz. 8/2, 9/2, 10/2, 11/4, (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę bądź teren niezbędny) oraz zatwierdzenie projektu podziału działek.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 100  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
  • na Biuletynie Informacji Publicznej
  • w prasie lokalnej

Autor: Marek Ginter
Dodano: 2020-01-09 14:14:13