Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA
o ponownymwyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29Śródmieście”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/641/2018 Rady MiastaNowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia dosporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Nowego Sącza „Nowy Sącz –29 Śródmieście” zawiadamiam o ponownymwyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29Śródmieście” dla obszaru położonego w osiedlach: Centrum, Kilińskiego,Kochanowskiego, Stare Miasto, Szujskiego - zgodnie z załącznikiemgraficznym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.03.2020 r. do 08.04.2020 r. wWydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza przyRynek 5, w pokoju nr 206, w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy).Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” wraz z prognoząoddziaływania na środowisko dostępny będzie w okresie wyłożenia w wersjielektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresemwww.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi wprojekcie planu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Nowy Sącz – 29 Śródmieście” odbędzie się w dniu 26.03.2020 r. ogodzinie 15:00 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1, w sali nr 15.

Zgodniez art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjętew projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składaćna piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia inazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenianieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie dodnia 23.04.2020 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2081 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramachstrategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmianyplanu miejscowego na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istniejemożliwość zapoznania się z projektem planu, opracowaną prognoząoddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym istanowiskami właściwych organów wobec projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29Śródmieście” oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie,miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzeniauwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.

 

Treść ogłoszenia z załącznikiem

PONS - tekst

PONS - rysunek

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Autor: Joanna Kopczyńska
Dodano: 2020-02-20 15:07:13