Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa specjalistycznego magazynu zapewniającego utrzymanie kontrolowanej temperatury produktów spożywczych wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 20 oraz części działki nr 18 w obrębie 120 w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej”

WAU.RU.6730.165.2019.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w toku postępowania prowadzonego na wniosek HUZAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Tarnowskiej 161, 33-300 Nowy Sącz z dnia 20 września 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa specjalistycznego magazynu zapewniającego utrzymanie kontrolowanej temperatury produktów spożywczych wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 20 oraz części działki nr 18 w obrębie 120 w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej”, przed wydaniem przez tut. Urząd decyzji kończącej niniejsze postępowanie można zapoznać się z analizą urbanistyczno-architektoniczną, a także z całokształtem zgromadzonego materiału dowodowego.
 Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Maria Lechowicz
Dodano: 2020-02-27 14:45:48