Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN i sieci kablowej elektrycznej i elektroenergetycznej średniego napięcia oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na części działek nr 129/1, 129/2 w obrębie 90, przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz 05.03.2020 r.

WAU.RU.6733.9.2020.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) Wydział Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na  wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „CENTRUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, al. Batorego 81, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 3 marca 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN i sieci kablowej elektrycznej i elektroenergetycznej średniego napięcia oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na części działek nr 129/1, 129/2 w obrębie 90, przy ul. Limanowskiego w Nowym Sączu”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 104  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sąc
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

     

Autor: Łukasz Maniak
Dodano: 2020-03-06 08:48:35