Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej telefonii komórkowej – budowa wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo-odbiorczych na wieży i aparaturą sterującą u podstawy wieży wraz z budową przyłącza elektromagnetycznego i wewnętrznej linii zasilającej na części działki nr 28 w obrębie 5 przy ul. Podgórskiej”

Nowy Sącz, 10.03.2020

WAU.RU.6733.59.2019.ML

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Pan Jacek Pazgan złożył odwołanie od pisma z dnia 03.02.2020 r. o niedopuszczeniu podmiotu jako strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej telefonii komórkowej – budowa wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo-odbiorczych na wieży i aparaturą sterującą u podstawy wieży wraz z budową przyłącza elektromagnetycznego i wewnętrznej linii zasilającej na części działki nr 28 w obrębie 5 przy ul. Podgórskiej”.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Nowym Sączu.

Strony mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem oraz wypowiedzieć się co do jego treści w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu,
ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz.Obwieszczenie podlega publikacji:
—    na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
—    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
—    na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Autor: Maria Lechowicz
Dodano: 2020-03-10 14:12:55