Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 61 w obrębie 88, przy ulicy Zapolskiej w Nowym Sączu”

11.03.2020 r.

WAU.RU.6730.92.2019.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 256) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

można zapoznać się z analizą urbanistyczno-architektoniczną, projektem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 61 w obrębie 88, przy ulicy Zapolskiej w Nowym Sączu”.

Kolejną czynnością organu administracji publicznej będzie wydanie decyzji kończącej niniejsze postępowanie.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie podlega publikacji:
—    na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
—    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
—    na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Autor: Łukasz Maniak
Dodano: 2020-03-11 14:24:51