Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej transmisji danych polegająca na: budowie wieży stalowej, instalacja na wieży systemu anten sektorowych (...), Zawada"

WAU.RU.6733.11.2020.KT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.293) Wydział Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

na wniosek Polkomtel Infrastruktura SP. Z O.O., ul. Konstruktorska 4, 02-623 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Krupińskiego, z dnia 09 marca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej transmisji danych polegająca na: budowie wieży stalowej, instalacja na wieży systemu anten sektorowych, systemu anten radioliniowych oraz urządzeń sterujących, a także instalacja szaf telekomunikacyjnych, budowie muru oporowego wraz  z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na części działki nr 7/6 w obrębie 100 w Nowym Sączu -  Zawada”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 104  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Rynek 5,
33-300 Nowy Sącz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Autor: Kinga Tarnawska
Dodano: 2020-03-13 12:50:29