Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kablowej elektroenergetycznej n.N. i przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej (...) rejon ulicy Tłoki i ulicy Podmłynie"

WAU.RU.6733.10.2020.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.293) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

na wniosek Fakro PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz z dnia 05.03.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kablowej elektroenergetycznej n.N. i przebudowa  sieci napowietrznej elektroenergetycznej n.N., na części działek nr  24/1,91/2, 91/1, 90, 89, 83, 82, 55/1, 65, 94/1 i 81 w obr. 112 - rejon ulicy Tłoki i ulicy Podmłynie, w Nowym Sączu”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),

w godzinach od 7.30 do 15.30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Autor: Zdzisław Zguda
Dodano: 2020-03-16 09:33:02