Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2034B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 3 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących na części działki nr 48/9 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Dojazdowej”

WAU.RU.6733.8.2020.JK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) Wydział Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana M[ANONIMIZACJA], z dnia 10 lutego 2020 roku, dostarczony dnia 28 lutego 2020 roku, uzupełniony dnia 16 marca 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej NWS2034B składającej się z wieży, 6 anten sektorowych oraz 3 radioliniowych oraz urządzeń towarzyszących na części działki nr 48/9 w obrębie 12 w Nowym Sączu przy ulicy Dojazdowej”.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a na każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz (wejście przez bramę Rynek 6, II piętro, pokój nr 102), od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30.

Z aktami sprawy można zapoznać się z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie: 18 44 86 627, pocztą elektroniczną e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Autor: Joanna Kosno-Jończy
Dodano: 2020-03-25 13:18:20