Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie pn.: "Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką (...) związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznej w obr. 41 dz."

Znak: WGN.RGN.6833.3.24.2019.SR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256),

Prezydent Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji w trybie przepisów art.12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 z póżn.zm), art.130 i 132 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za 5/200 części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 22/1 o pow. 0,0752 ha obj. księgą wieczystą Nr [ANONIMIZACJA] położoną w obrębie 41 miasta Nowego Sącza, przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta Nowy Sącz na podstawie ostatecznej decyzji nr 2/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76, wraz z przebudową sieci kanalizacji opadowej z przykanalikami, przełożeniem odcinka sieci wodociągowej z przepięciem przyłączy, wycinką drzew rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznej w obr. 41 dz. Nr 21/6,22/2,19/2,12/13,22/1,12/12,12/6,13/6,11/2 (11/6 i 11/7),11/5 (11/8 i 11/9),19/1 /kat. obiektu XXV/”, z dnia 20 grudnia 2018 r. znak: WAU.RAB.6740.1.2.2018.JP.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego – przed wydaniem decyzji strony mają prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Z powyższego prawa strony mogą skorzystać w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku - po tym terminie wydana zostanie decyzja w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy.

Akta sprawy znajdują się w siedzibie Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2, II piętro pok. nr 210.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

Autor: Sławomir Ręczkowicz
Dodano: 2020-03-27 09:13:15