Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o ustaleniu i wypłacie odszkodowania w sprawie inwestycji "Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76 (...)"

Znak: WGN.RGN.6833.3.24.2019.SR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.),

Prezydent Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, 4a,4f  i ust.5, art. 18 ust.1,1e pkt 1, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z późn. zm.), art. 3 ust.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 203) w związku z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, art.130 ust.2, art. 132 ust. 1a,2 i 3,     art. 133 pkt 2 w związku z art.113 ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), w dniu 5 maja 2020 r. wydana została decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za 5/200 części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 22/1 o pow. 0,0752 ha obj. księgą wieczystą Nr [ANONIMIZACJA] położoną w obrębie 41 miasta Nowego Sącza, przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta Nowy Sącz na podstawie ostatecznej decyzji nr 2/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ulicą Jamnicką w km 0+000 do km 0+224,76, wraz z przebudową sieci kanalizacji opadowej z przykanalikami, przełożeniem odcinka sieci wodociągowej z przepięciem przyłączy, wycinką drzew rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznej w obr. 41 dz. Nr 21/6,22/2,19/2,12/13,22/1,12/12,12/6,13/6,11/2 (11/6 i 11/7),11/5 (11/8 i 11/9),19/1 /kat. obiektu XXV/”, z dnia 20 grudnia 2018 r. znak: WAU.RAB.6740.1.2.2018.JP.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza w siedzibie Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2, II piętro pok. nr 210 w godzinach pracy Urzędu.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Autor: z up. Prezydenta Miasta dyrektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości Krzysztof Kurzeja
Dodano: 2020-05-07 10:42:03