Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa parkingu oraz chodnika na części działek nr: 6/36, 3/26, 3/27, 3/7, 3/29 w obrębie 68, na części działek nr: 3/2, 2/24, 2/25 w obrębie 69, oraz części działek nr: 138/3, 135/3 w obrębie 70, przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego-Korzeniowskiego w Nowym Sączu”

WAU.RU.6730.195.2019.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

można zapoznać się z analizą urbanistyczno-architektoniczną, projektem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu oraz chodnika na części działek nr: 6/36, 3/26, 3/27, 3/7, 3/29 w obrębie 68, na części działek nr: 3/2, 2/24, 2/25 w obrębie 69, oraz części działek nr: 138/3, 135/3 w obrębie 70, przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego-Korzeniowskiego w Nowym Sączu”.

Kolejną czynnością organu administracji publicznej będzie wydanie decyzji kończącej niniejsze postępowanie.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Z aktami sprawy można zapoznać się z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie: 18 44 86 655, pocztą elektroniczną e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Autor: Łukasz Maniak
Dodano: 2020-05-08 15:02:50