Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznych (...), budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidujących odcinków sieci energetycznych nN ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu od km 140+227 do 142+070 na odcinku od ulicy Piątkowskiej do budynku nr 302 w ciągu DK28 na części działki nr 352/1 w obrębie 123 w Nowym Sączu”

WAU.RU.6733.18.2020.JKJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

na wniosek Urzędu Miasta Nowy Sącz, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 5 maja 2020 roku, dostarczony dnia 6 maja 2020  roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidujących odcinków sieci energetycznych nN ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu od km 140+227 do 142+070 na odcinku od ulicy Piątkowskiej do budynku nr 302 w ciągu DK28 na części działki nr 352/1 w obrębie 123 w Nowym Sączu”.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a na każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz (wejście przez bramę Rynek 6, II piętro, pokój nr 102), od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30.

Z aktami sprawy można zapoznać się z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie: 18 44 86 627, pocztą elektroniczną e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Autor: Joanna Kosno-Jończy
Dodano: 2020-05-11 13:12:18