Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” rozpoczętego w dniu 02.03.2020 roku

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” rozpoczętego w dniu 02.03.2020 roku

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz Uchwały Nr LIX/641/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz –29 Śródmieście” zawiadamiam o przedłużenia ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” dla obszaru położonego w osiedlach: Centrum, Kilińskiego, Kochanowskiego, Stare Miasto, Szujskiego - zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 24 czerwca 2020 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Jednocześnie zawiadamiam o częściowej zmianie miejsca ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, które odbywać się będzie w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki, tj. odpowiednio:

  1. do dnia 29 maja 2020 roku, przy Rynek 5, w pokoju nr 206,
  2. od dnia 01 czerwca 2020 roku do dnia 24 czerwca 2020 roku, przy ulicy Zielonej 55, w pokoju nr 208.

Ponadto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w okresie wyłożenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. o godzinie 1500 w Wydziale Architektury i Urbanistyki przy ulicy Zielonej 55, w pokoju nr 209.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2020 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i stanowiskami właściwych organów wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikiem

Autor: Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2020-05-25 08:01:47