Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. ewid. nr 215/6 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

KR.ZUZ.3.4210.351.2020.JD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.05.2020 r., Pani [ANONIMIZACJA] i Pana K[ANONIMIZACJA], zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci  drenarskiej na dz. ewid. nr 215/6 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 830 – 1430 lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
Sprawę prowadzi: Justyna Durałek, tel.18 441 37 89, e-mail: justyna.duralek@wody.gov.pl
Otrzymują:
  1. Pani A[ANONIMIZACJA]
  2. Pan K[ANONIMIZACJA]
  3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowego Sącza/BIP
  4. ZUZ a/a

Autor: Justyna Durałek Specjalista Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
Dodano: 2020-05-29 14:33:33